KONTAKT: info@powerreal.cz

Informace pro akcionáře

15. 5. 2024
Power Real a.s. – řádná valná hromada –
Předseda správní rady Power Real a.s., identifikační číslo 096 41 386 se sídlem Slezská 1655/63, Vinohrady, 130 00 Praha 3, zapsaná u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 26067 (Společnost), svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU akcionářů Společnosti, která se bude konat dne 17. 6. 2024 od 11:00 hodin v zasedací místnosti Advokátní kanceláře AZ LEGAL na adrese Radhošťská 1942/2, 130 00 Praha 3 s tímto pořadem jednání:
1) Zahájení valné hromady;
2) Volba orgánů valné hromady;
3) Zpráva o hospodaření Společnosti za období 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023;
4) Schválení účetní závěrky sestavené k 31. 12. 2023
5) Rozhodnutí o uhrazení ztráty za rok 2023;
6) Schválení odměn pro členy správní rady;
7) Schválení možnosti správní radě podat návrh na vyloučení akcionáře ze společnosti; a
8) Závěr valné hromady.

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady a jejich zdůvodnění
I. Zahájení valné hromady
K tomuto bodu pořadu valné hromady není navrhováno žádné usnesení k hlasování akcionářů.
II. Volba orgánů valné hromady
Návrh usnesení:
Valná hromada volí předsedu valné hromady [jméno bude doplněno při jednání valné hromady], zapisovatele [jméno bude doplněno při jednání valné hromady], osobou pověřenou sčítáním hlasů [jméno bude doplněno při jednání valné hromady] a ověřovatele zápisu [jméno bude doplněno při jednání valné hromady].
Odůvodnění: Jde o procedurální záležitosti jednání valné hromady.
III. Zpráva o hospodaření Společnosti za období 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023
Návrh usnesení:
Valná hromada bere na vědomí zprávu správní rady o hospodaření společnost za období 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023.
Odůvodnění: Správní rada vyhotovila Výroční zprávu za rok 2023 a s jejím obsahem informuje valnou hromadu.
IV. Schválení účetní závěrky k 31. 12. 2023
Návrh usnesení:
Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku ve znění předloženém správní radou.
Odůvodnění: Společnost je podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví povinna sestavovat řádnou (individuální) účetní závěrku a podle zákona o obchodních korporacích ji správní rada předkládá ke schválení valné hromadě. Tato účetní závěrka doposud nebyla za účetní období 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023 předložena valné hromadě ke schválení, což se má stát na této předmětné valné hromadě, ke které je tato pozvánka. S ohledem na to, že si jsou členové správní rady vědomi této povinnosti a valná hromada je svolána s dostatečným předstihem, je zde důvodný předpoklad, že podklady související s účetní závěrkou budou připraveny tak, aby byla valnou hromadou schválena.
V. Rozhodnutí o uhrazení ztráty za rok 2023
Návrh usnesení:
Valná hromada schvaluje, aby ztráta společnosti za rok 2023 ve výši 152 173 Kč byla zaúčtována k účtu nerozdělený zisk společnosti z minulých let.
Odůvodnění: Rozhodnutí o uhrazení ztráty patří podle zákona o obchodních korporacích do působnosti valné hromady. Společnost za rok 2023 dosáhla ztrátu ve výši 152 173 Kč.
VI. Schválení odměn pro členy správní rady
Návrh usnesení:
Valná hromada schvaluje, aby předseda správní rady obdržel odměnu ve výši 150 000 Kč a člen správní rady obdržel odměnu ve výši 100 000 Kč.
Odůvodnění: Rozhodnutí o odměnách členů statutárních orgánů patří podle zákona o obchodních korporacích do působnosti valné hromady. Společnost v roce 2023 čelila silnému tlaku k podvodnému získání majetku společnosti. Členové správní rady úspěšně ochránili zájmy a majetek společnosti, proto je zde důvodný předpoklad, že tyto odměny budou valnou hromadou schváleny.
VII. Schválení možnosti správní radě podat návrh na vyloučení akcionáře ze společnosti
Návrh usnesení:
Valná hromada schvaluje, aby správní rada byla oprávněná podat návrh na vyloučení akcionáře ze společnosti.
Odůvodnění: Správní rada navrhuje valné hromadě k potvrzení záměru podat návrh na vyloučení akcionáře MONAN OIL Czech Republic s.r.o. ze společnosti vzhledem k tomu, že tento akcionář i za pomoci kriminálního jednání ohrožuje činnost a majetek společnosti, svým konáním rapidně snižuje hodnotu společnosti a tím i investici ostatních akcionářů, a ohrožuje tak samotnou existenci společnosti.
VIII. Závěr valné hromady
K tomuto bodu pořadu valné hromady není navrhováno žádné usnesení k hlasování akcionářů.

Účast akcionáře na valné hromadě. Plná moc pro zastoupení na valné hromadě
Akcionář společnosti se může účastnit valné hromady osobně nebo v zastoupení.
Zástupce akcionáře musí být k účasti na valné hromadě a k jednání na ní zmocněn osobou, která je akcionářem Společnosti k okamžiku konání valné hromady, a to písemnou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem, ze které vyplývá, zda byla udělena pro zastoupení pouze na této jedné valné hromadě nebo na více valných hromadách.
Registrace akcionářů na valnou hromadu bude zahájena v 10:55 v místě konání valné hromady. Při registraci akcionáři či jejich zástupci předloží platný průkaz totožnosti. Zástupce akcionáře na základě plné moci je povinen předložit i písemnou plnou moc s úředně ověřeným podpisem, ze které vyplývá, zda byla udělena pro zastoupení pouze na této jedné valné hromadě nebo na více valných hromadách.
Záležitosti, které nebyly zařazeny na pořad valné hromady, lze na jejím jednání projednat nebo rozhodnout jen tehdy, projeví-li s tím souhlas všichni akcionáři.
Společnost uvádí, že se neumožňuje na valné hromadě či v souvislosti s jejím konáním hlasování korespondenčním způsobem.


5. 4. 2023
Power Real a.s. – řádná valná hromada –
Předseda správní rady Power Real a.s., identifikační číslo 096 41 386, se sídlem Slezská 1655/63, Vinohrady, 130 00 Praha 3, zapsaná u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 26067 (Společnost) svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU akcionářů Společnosti, která se bude konat dne 10. 5. 2023 od 11:00 hodin v zasedací místnosti Advokátní kanceláře AZ LEGAL na adrese Radhošťská 1942/2, 130 00 Praha 3 – Žižkov s tímto pořadem jednání:
1) Zahájení valné hromady;
2) Volba orgánů valné hromady;
3) Zpráva o podnikatelské činnosti Společnosti za období 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022;
4) Schválení účetní závěrky sestavené k 31. 12. 2022;
5) Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2022; a
6) Závěr valné hromady.

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady a jejich zdůvodnění
I. Zahájení valné hromady
K tomuto bodu pořadu valné hromady není navrhováno žádné usnesení k hlasování akcionářů.
II. Volba orgánů valné hromady
Návrh usnesení:
Valná hromada volí předsedu valné hromady [jméno bude doplněno při jednání valné hromady], zapisovatele [jméno bude doplněno při jednání valné hromady], osobou pověřenou sčítáním hlasů [jméno bude doplněno při jednání valné hromady] a ověřovatele zápisu [jméno bude doplněno při jednání valné hromady].
Odůvodnění:
Jde o procedurální záležitosti jednání valné hromady.
III. Zpráva o podnikatelské činnosti Společnosti za období 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022
Návrh usnesení:
Valná hromada schvaluje zprávu správní rady o podnikatelské činnosti za období 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022.
Odůvodnění:
Dle ustanovení § 456 odst. 6 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (zákon o obchodních korporacích) platí, že: „Správní rada společnosti, která nezpracovává výroční zprávu podle jiného právního předpisu, vyhotoví zprávu o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku, v níž zhodnotí stav majetku a podnikatelskou činnost společnosti v účetním období, za něž se sestavuje účetní závěrka, a předpokládaný další vývoj podnikatelské činnosti společnosti. Zpráva o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku se uloží do sbírky listin ve lhůtě pro uložení účetní závěrky sestavené za účetní období, za něž se zpráva sestavuje.“
S ohledem na to, že si jsou členové správní rady vědomi této povinnosti a valná hromada je svolána s dostatečným předstihem, je zde důvodný předpoklad, že zpráva o podnikatelské činnosti společnosti bude připravena tak, aby byla valnou hromadou schválena.
IV. Schválení účetní závěrky k 31. 12. 2022
Návrh usnesení:
Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku ve znění předloženém správní radou.
Odůvodnění:
Společnost je podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví povinna sestavovat řádnou (individuální) účetní závěrku a podle zákona o obchodních korporacích ji správní rada předkládá ke schválení valné hromadě. Tato účetní závěrka doposud nebyla za účetní období 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022 předložena valné hromadě ke schválení, což se má stát na této předmětné valné hromadě, ke které je tato pozvánka.
S ohledem na to, že si jsou členové správní rady vědomi této povinnosti a valná hromada je svolána s dostatečným předstihem, je zde důvodný předpoklad, že podklady související s účetní závěrkou budou připraveny tak, aby byla valnou hromadou schválena.
V. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2022
Návrh usnesení:
Valná hromada schvaluje, aby zisk společnosti za rok 2022 ve výši 350 000 Kč byl použit na uhrazení účtu neuhrazené ztráty společnosti z minulých let a zbývající zisk společnosti za rok 2022 ve výši 248 000 Kč byl převeden na účet nerozděleného zisku z minulých let.
Odůvodnění:
Rozhodnutí o rozdělení zisku patří podle zákona o obchodních korporacích do působnosti valné hromady. Společnost za rok 2022 dosáhla celkového zisku ve výši 598 000 Kč s tím, že značná část zisku, tj. celkem ve výši 350 000 Kč, bude použita na uhrazení ztrát, které společnost utrpěla v předcházejících účetních obdobích. Zbývající část zisku bude s ohledem na aktuální ekonomickou situaci s nejistým ekonomickým i právním vývojem do budoucna a s tím spojenými negativními vlivy na společnost převeden konzervativně na účet nerozděleného zisku, namísto toho, aby byl rozdělován mezi akcionáře.
VI. Závěr valné hromady
K tomuto bodu pořadu valné hromady není navrhováno žádné usnesení k hlasování akcionářů.

Účast akcionáře na valné hromadě. Plná moc pro zastoupení na valné hromadě
Akcionář společnosti se může účastnit valné hromady osobně nebo v zastoupení.
Zástupce akcionáře musí být k účasti na valné hromadě a k jednání na ní zmocněn osobou, která je akcionářem Společnosti k okamžiku konání valné hromady, a to písemnou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem, ze které vyplývá, zda byla udělena pro zastoupení pouze na této jedné valné hromadě nebo na více valných hromadách.
Registrace akcionářů na valnou hromadu bude zahájena v 10:55 v místě konání valné hromady. Při registraci akcionáři či jejich zástupci předloží platný průkaz totožnosti. Zástupce akcionáře na základě plné moci je povinen předložit i písemnou plnou moc s úředně ověřeným podpisem, ze které vyplývá, zda byla udělena pro zastoupení pouze na této jedné valné hromadě nebo na více valných hromadách.
Záležitosti, které nebyly zařazeny na pořad valné hromady, lze na jejím jednání projednat nebo rozhodnout jen tehdy, projeví-li s tím souhlas všichni akcionáři.
Společnost uvádí, že se neumožňuje na valné hromadě či v souvislosti s jejím konáním hlasování korespondenčním způsobem.


27. 1. 2023
Power Real a.s. – řádná valná hromada –
Předseda správní rady společnosti Power Real a.s., IČ 09641386, se sídlem Slezská 1655/63, Vinohrady, 130 00 Praha 3, zapsaná u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 26067 (Společnost) svolává na žádost kvalifikovaného akcionáře Ing. Petera Knižky, nar. 29. 10. 1979, bytem Slezská 63, 130 00 Praha 3 řádnou valnou hromadu akcionářů Společnosti, která se bude konat dne 13. 2. 2023 od 11:00 hodin v zasedací místnosti Advokátní kanceláře AZ LEGAL na adrese Radhošťská 1942/2, 130 00 Praha 3 – Žižkov s tímto pořadem jednání:
1) Zahájení valné hromady;
2) Volba orgánů valné hromady;
3) Odvolání Ing. Petera Knižky, nar. 29. 10. 1979, bytem Slezská 63, 130 00 Praha 3 z funkce člena správní rady;
4) Odvolání Ing. Vladimíra Knižky, nar. 1. 6. 1977, bytem 05986 Nová Lesná, Zakladateľov 348, Slovenská republika z funkce člena správní rady;
5) Volba Bc. Michaela Beneckendorffa, nar. 10. 3. 1975, bytem Slezská 63, 130 00 Praha 3 jako člena správní rady;
6) Volba Pavla Vanse, nar. 13. 8. 1996, bytem Lánský Dvůr 840, 357 31 Horní Slavkov jako člena správní rady;
7) Schválení smluv o výkonu funkce nových členů správní rady;
8) Závěr valné hromady.

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady a jejich zdůvodnění
I. Zahájení valné hromady
K tomuto bodu pořadu valné hromady není navrhováno žádné usnesení k hlasování akcionářů.
II. Volba orgánů valné hromady
Návrh usnesení:
Valná hromada volí předsedu valné hromady [jméno bude doplněno při jednání valné hromady], zapisovatele [jméno bude doplněno při jednání valné hromady], osobou pověřenou sčítáním hlasů [jméno bude doplněno při jednání valné hromady] a ověřovatele zápisu [jméno bude doplněno při jednání valné hromady].
Odůvodnění:
Jde o procedurální záležitosti jednání valné hromady.
III. Odvolání Ing. Petera Knižky, nar. 29. 10. 1979, bytem Slezská 63, 130 00 Praha 3 z funkce člena správní rady
Návrh usnesení:
Ing. Peter Knižka, nar. 29. 10. 1979, bytem Slezská 63, 130 00 Praha 3 (Ing. Peter Knižka) se s okamžitou účinností odvolává z funkce člena správní rady Společnosti.
Odůvodnění:
Ing. Peter Knižka je z důvodu zhoršení svého zdravotního stavu neschopen vykonávat dále řádně funkci člena správní rady Společnosti, v důsledku čehož hrozí Společnosti vznik újmy.
IV. Odvolání Ing. Vladimíra Knižky, nar. 1. 6. 1977, bytem 05986 Nová Lesná, Zakladateľov 348, Slovenská republika z funkce člena správní rady
Návrh usnesení:
Ing. Vladimír Knižka, nar. 1. 6. 1977, bytem 05986 Nová Lesná, Zakladateľov 348, Slovenská republika (Ing. Vladimír Knižka) se s okamžitou účinností odvolává z funkce člena správní rady Společnosti.
Odůvodnění:
Je zde důvodný předpoklad, že Ing. Vladimír Knižka nebude z důvodu nárustu jeho pracovní vytíženosti v jiných subjektech nežli je Společnost schopen v dohledné době řádně plnit své povinnosti jako člen správní rady Společnosti, v důsledku čehož hrozí Společnosti vznik újmy.
V. Volba Bc. Michaela Beneckendorffa, nar. 10. 3. 1975, bytem Slezská 63, 130 00 Praha 3 jako člena správní rady
Návrh usnesení:
Bc. Michael Beneckendorff, nar. 10. 3. 1975, bytem Slezská 63, 130 00 Praha 3 (Bc. Michael Beneckendorff) se s okamžitou účinností volí do funkce člena správní rady.
Odůvodnění:
S ohledem na odvolání Ing. Petera Knižky z funkce člena správní rady Společnosti nebude ve Společnosti obsazena funkce člena správní rady, a to ačkoli dle platných a účinných stanov Společnosti má mít Společnost dva členy správní rady. Bc. Michael Beneckendorff dle dostupných informací a podkladů splňuje požadavky pro funkci člena správní rady Společnosti a je zde dán důvodný předpoklad, že bude tuto funkci vykonávat řádně a v nejlepším zájmu Společnosti.
VI. Volba Pavla Vanse, nar. 13. 8. 1996, bytem Lánský Dvůr 840, 357 31 Horní Slavkov jako člena správní rady
Návrh usnesení:
Pavel Vans, nar. 13. 8. 1996, bytem Lánský Dvůr 840, 357 31 Horní Slavkov (Pavel Vans) se s okamžitou účinností volí do funkce člena správní rady.
Odůvodnění:
S ohledem na odvolání Ing. Vladimíra Knižky z funkce člena správní rady Společnosti nebude ve Společnosti obsazena funkce člena správní rady, a to ačkoli dle platných a účinných stanov Společnosti má mít Společnost dva členy správní rady. Pavel Vans dle dostupných informací a podkladů splňuje požadavky pro funkci člena správní rady Společnosti a je zde dán důvodný předpoklad, že bude tuto funkci vykonávat řádně a v nejlepším zájmu Společnosti.
VII. Schválení smluv o výkonu funkce nových členů správní rady
Návrh usnesení:
1. Schvaluje se předložená smlouva o výkonu funkce člena správní rady Společnosti Bc. Michaela Beneckendorffa.
2. Schvaluje se předložená smlouva o výkonu funkce člena správní rady Společnosti Pavla Vanse.
Odůvodnění:
Je v zájmu Společnosti, aby byly práva a povinnosti nových členů správní rady v jejich funkcích upraveny smluvně. S ohledem na to, že smlouvy o výkonu funkce členů správní rady musí být schvalovány valnou hromadou Společnosti, je navrhováno, aby bylo bodem jednání valné hromady jejich schválení.
VIII. Závěr valné hromady
K tomuto bodu pořadu valné hromady není navrhováno žádné usnesení k hlasování akcionářů.

Účast akcionáře na valné hromadě. Plná moc pro zastoupení na valné hromadě:
Akcionář společnosti se může účastnit valné hromady osobně nebo v zastoupení.
Zástupce akcionáře musí být k účasti na valné hromadě a k jednání na ní zmocněn osobou, která je akcionářem Společnosti k okamžiku konání valné hromady, a to písemnou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem, ze které vyplývá, zda byla udělena pro zastoupení pouze na této jedné valné hromadě nebo na více valných hromadách.
Registrace akcionářů na valnou hromadu bude zahájena v 10:55 v místě konání valné hromady. Při registraci akcionáři či jejich zástupci předloží platný průkaz totožnosti. Zástupce akcionáře na základě plné moci je povinen předložit i písemnou plnou moc s úředně ověřeným podpisem, ze které vyplývá, zda byla udělena pro zastoupení pouze na této jedné valné hromadě nebo na více valných hromadách.
Záležitosti, které nebyly zařazeny na pořad valné hromady, lze na jejím jednání projednat nebo rozhodnout jen tehdy, projeví-li s tím souhlas všichni akcionáři. Společnost uvádí, že se neumožňuje na valné hromadě či v souvislosti s jejím konáním hlasování korespondenčním způsobem.


18. 5. 2022
Power Real a.s. – řádná valná hromada –

Správní rada společnosti Power Real a.s., se sídlem Slezská 63, 130 00 Praha 3, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, číslo vložky 26067, identifikační číslo 09641386, svolává řádnou valnou hromadu dne 20. 6. 2022 v 10:00 v sídle společnosti. Prezence účastníků od 9:30 hod.

Pořad jednání:
1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti a volba orgánů valné hromady.
Návrh usnesení: Valná hromada byla svolána s dodržením všech stanovených formálních náležitostí, akcionáři řádně prokázali vlastnictví akcií a valná hromada je usnášeníschopná. Valná hromada volí orgány valné hromady ve složení: předseda valné hromady Ing. Peter Knižka, zapisovatel Ing. Peter Knižka, ověřovatelé zápisu Bc. Michael Beneckendorff, sčitatel hlasů Ing. Peter Knižka.
2. Zpráva správní rady o činnosti a výsledcích hospodaření v roce 2021 a o výsledku přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2021.
Návrh usnesení: Zprávy valná hromada vzala na vědomí.
3. Schválení roční účetní závěrky, výroční zprávy a schválení návrhu na vypořádání hospodářského výsledku.
Návrh usnesení: Roční účetní závěrka za rok 2021 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku byly schváleny.
4. Schválení Smlouvy o výkonu funkce pro předsedu správní rady.
Návrh usnesení: Smlouva o výkonu funkce byla schválena.
5. Rozhodnutí o odměňování členů správní rady.
Návrh usnesení: Návrh nevyplácet odměny byl přijat.
6. Závěr.


11. 3. 2021
Power Real a.s. – řádná valná hromada –

Statutární ředitel společnosti Power Real a.s., se sídlem Slezská 63, 130 00 Praha 3 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, číslo vložky 26067, identifikační číslo: 09641386, svolává řádnou valnou hromadu dne 24. 5. 2021 v kanceláři notáře JUDr. Jaroslava Sabrina Häni Trojanová, Jihlava, Farní 4. Prezence účastníků od 10:00 hod.

Pořad jednání:
1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti a volba orgánů valné hromady.
Návrh usnesení: Valná hromada byla svolána s dodržením všech stanovených formálních náležitostí, akcionáři řádně prokázali vlastnictví akcií a valná hromada je usnášeníschopná. Valná hromada volí orgány valné hromady ve složení: předseda valné hromady Ing. Peter Knižka, zapisovatel Ing. Peter Knižka, ověřovatelé zápisu Bc. Michael Beneckendorff, sčitatel hlasů Ing. Vladimír Knižka.
2. Zpráva statutárního ředitele o činnosti a výsledcích hospodaření v roce 2020 a zpráva správní rady o výsledku přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2020
Návrh usnesení: Zprávy valná hromada vzala na vědomí.
3. Schválení roční účetní závěrky, výroční zprávy a schválení návrhu na vypořádání hospodářského výsledku.
Návrh usnesení: Roční účetní závěrka za rok 2020 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku byly schváleny.
4. Schválení změny stanov dle změn Zákona o obchodních korporacích s účinností od 1. 1. 2021.
Návrh usnesení: Změna stanov byla přijata.
5. Rozhodnutí o odměňování statutárního ředitele a správní rady.
Návrh usnesení: Návrh nevyplácet odměny byl přijat.
6. Závěr.


12. 11. 2020
OZNÁMENÍ; Power Real a.s.
Oznámení rozdělení společnosti JILANA, a.s. odštěpením sloučením se společností Power Real a.s.,upozornění na práva akcionářů a věřitelů
Oznámení zúčastněné společnosti Power Real a.s., se sídlem č. p. 6, 586 03 Malý Beranov, IČO 09641386, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 8451, den vzniku a zápisu 1. 11. 2020, právní forma akciová společnost („Nástupnická společnost“)
v procesu rozdělení společnosti JILANA, a.s., IČO: 49966260, Spisová značka: B.1188 vedená u Krajského soudu v Brně, Den zápisu: 1. prosince 1993, se sídlem Malý Beranov 6, PSČ 586 03 („Rozdělovaná společnost“), odštěpením sloučením s Nástupnickou společností
(Rozdělovaná společnost a Nástupnická společnost společně také jen „Zúčastněné společnosti“).
Statutární ředitel společnosti Power Real a.s., oznamuje v souladu s § 33 odst. 1 písm. a) zákona číslo 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev („ZoPř“), že:
• Na internetových stránkách společnosti na adrese powerreal.cz (alternativní adresa idenik.cz/power-real/) v sekci „Informace pro akcionáře a jiná oznámení“ byl uveřejněn Projekt rozdělení společnosti JILANA, a.s. odštěpením sloučením se společností Power Real a.s. a toto upozornění na práva akcionářů a věřitelů
• do sbírky listin obchodního rejstříku byl uložen Projekt rozdělení společnosti JILANA, a.s. odštěpením sloučením se společností Power Real a.s.
• v souladu s § 298 ZoPř upozorňuje akcionáře Zúčastněných společnosti na možnost nahlédnutí do zákonem předepsaných listin pro uplatnění jejich práva dle § 299 téhož zákona v sídle Zúčastněné společnosti a bezplatného získání opisů těchto dokumentů. Jedná se zejména o projekt rozdělení, konečné závěrky Zúčastněných společností za poslední 3 účetní období, mezitímní závěrka Rozdělované společnosti, proforma konečné závěrky a proforma zahajovací rozvahy zúčastněných společností k rozhodnému dni rozdělení a komentáře k jejich sestavení
• současně upozorňuje věřitele Zúčastněných společností na možnost uplatnění jejich práv dle §§ 35 až 39 ZoPř, zejména na právo na dodatečné zajištění svých pohledávek (poskytnutí dostatečné jistoty). Nedojde-li mezi věřiteli a Zúčastněnými společnostmi k dohodě o způsobu zajištění pohledávky, rozhodne o dostatečném zajištění soud s ohledem na druh a výši pohledávky. Jestliže věřitelé prokážou, že se v důsledku tohoto rozdělení podstatným způsobem sníží dobytnost jejich pohledávek, jsou tito věřitelé oprávněni požadovat poskytnutí dostatečné jistoty ještě před zápisem rozdělení do obchodního rejstříku. Právo na poskytnutí jistoty nemají ti věřitelé Zúčastněných společností, kteří mají právo na přednostní uspokojení svých pohledávek v insolvenčním řízení, nebo kteří se pro účely insolvenčního řízení považují za zajištěné věřitele nebo jejichž pohledávky vznikly až po zápisu Rozdělení do obchodního rejstříku.


Projekt rozdělení zde.